Webscale

Tekemisen vapaus ohjelmistokehityksessä

notes

Ohjelmistokehitys on luovaa työtä ja siinä kokeillaan usein uusia teknologioita ja ideoita. Työn luonteeseen kuuluu, että ratkaisua työstetään ja parannetaan niin pitkään, kunnes lopputulos on miellyttävä.

Luovaan työhön yhdistetään usein myös tekemisen vapaus. Tekemisen vapaus ohjelmistokehityksessä pitää sisällään esimerkiksi vapautta päättää työajoista ja -tavoista sekä käytettävistä teknologioista. Tehokkaissa tiimeissä kehittäjillä on vapaus toteuttaa haluttu toiminnallisuus heidän parhaaksi näkemällään tavalla. Kehittäjien kannalta vapaus on tärkeää, koska se motivoi heitä, edesauttaa heidän omaa kehittymistä ja parantaa ohjelmiston laatua.

Laadukas ohjelmistoprojekti

Laadukkaan ohjelmistoprojektin kannalta on tärkeää luoda sellaiset olosuhteet, jotka tukevat vapautta. Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi nykyaikaiset teknologiavalinnat ja hyvä projektinhallinta. Nykyaikaisilla teknologiavalinnoilla varmistetaan, että voidaan noudattaa parhaita käytäntöjä ja käyttää moderneja lähestymistapoja erilaisiin ongelmiin. Lisäksi kehittäjien ammattitaito pysyy ajan tasalla ja myös tekeminen säilyy mielekkäänä. Projektinhallinnassa tämä tulisi ottaa huomioon yrittämällä löytää balanssi kehittäjien vapauden ja toiminnallisuuksien toimittamisen välillä.

Vapaus tuo myös vastuuta

Kehittäjän näkökulmasta vapauteen liittyy myös paljon vastuuta. Tärkeimpänä vastuuna on osata erilaisia teknologioita ja ratkaisumalleja, jolloin tekemisen vapautta voidaan käyttää hyödyksi parhaalla mahdollisella tavalla. Tästä syystä on tärkeää pitää omaa ammattitaitoa yllä, koska ala kehittyy jatkuvasti nopealla tahdilla. Laatuvaatimukset ja projektin scope voivat asettaa rajoitteita tekemisen vapauteen, sillä ne voivat estää tai rajoittaa jonkin tietyn lähestymistavan käyttämistä kyseisessä projektissa. On myös tärkeää ymmärtää projektiin liittyvän asiakkaan liiketoimintamalli, koska tällöin voidaan asettaa selkeämmät tavoitteet kehitystyölle.

Tekemisen vapaus Webscalessa

Webscalella tekemisen vapaus näkyy usealla eri tavalla. Tekijät pääsevät itse vaikuttamaan siihen, että minkälaisissa projekteissa he haluavat työskennellä. Projekteissa on mahdollisuus päästä vaikuttamaan teknologiavalintoihin, jolloin päästään tekemään töitä itselle mielenkiintoisten teknologioiden parissa. Tällöin asiakkaan tekninen ympäristö modernisoituu samalla. Myös omien projektien tekemistä tuetaan, sillä ne ovat erinomainen tapa kehittää omaa osaamista. Omissa projekteissa tekijällä on kaikki valta päätöksistä sekä täysi luovuuden ja tekemisen vapaus. Tästä syystä omien projektien parissa saakin hyvin syvennettyä omaa ammattiosaamista, koska pääsee keskittymään juuri sellaisiin kokonaisuuksiin kuin itse haluaa.

Oma osaaminen vaikuttaa

Oman osaamisen ylläpidolla on vaikutusta tekemisen vapauteen, koska oma ammattitaito määrittelee paljon miten hyvin vapautta pystytään käyttämään hyödyksi. Tästä syystä Webscalella oman ammattitaidon ylläpitämistä arvostetaan ja tuetaan paljon. Webscalella pystyy kehittymään monipuolisten asiakasprojektien ansiosta, koska tällöin saa kokemusta erilaisista teknologioista, ratkaisuista ja domaineista. Työntekijöiden osaamiseen panostetaan aidosti erilaisten konferenssien, koulutusten ja tech-dayiden avulla. Säännöllinen vaihtelu projekteissa tarjoaa tilaisuuden työskennellä erilaisten asioiden parissa. Näin ollen tech-dayt ovatkin loistava tilaisuus jakaa käytännön oppeja muiden työntekijöiden kanssa.